ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR WYKONAWCY ZAMÓWIENIA – BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ (DWA KOTŁY PO OK. 2300 KW KAŻDY) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I WYMIANA CIECI CIEPŁOWNICZYCH ORAZ BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

NA TERENIE ZAKŁADU PSO MASKPOL S.A. W KONIECZKACH  

 

7 / TI / 2023

Konieczki, 03 kwietnia 2023 r.

 

Przedmiotem niniejszego postępowania, jest wybór Wykonawcy – podmiotu, który zrealizuje zadanie inwestycyjne „Budowa kotłowni gazowo-olejowej (dwa kotły po ok. 2.300 kW każdy) wraz z wyposażeniem i wymianą sieci ciepłowniczych oraz budowa systemu kanalizacji teletechnicznej, jak również wykonanie wszelkich dodatkowych prac i robót określonych w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ, na terenie zakładu PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach – w formule „pod klucz”.” Zakres przedmiotu zamówienia opiera się na formule „pod klucz”, tj. obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawy materiałów i urządzeń, przeprowadzenie uruchomień wszystkich urządzeń i instalacji, przeszkolenie personelu oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Realizację zadania zakończy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót