Produkty cywilne

Filtropochłaniacz FP-WIKA-CBRN typu A2B2E1K1SXP3D/R

Filtropochłaniacz jest wysoce odporny na zmienne warunki środowiskowe (wilgotność i temperatura), co oznacza możliwość długiego zabezpieczenia gotowości do użycia po pierwszym otwarciu opakowania, tj. przez co najmniej pół roku, uwzględniając brak użycia filtropochłaniacza w strefie skażenia. Innego rodzaju filtropochłaniacze często tracą swoje właściwości ochronne w niespełna miesiąc po otwarciu.

Substancje z zakresu NBC testowane były przy wyższej wilgotności niż wymagana w normie EN 14387:2021, tj. przy 80%, co dla większości substancji stanowi bardziej restrykcyjne warunki użycia i wpływa na obniżenie czasu ochronnego działania. Dla takich warunków badań uzyskane wyniki potwierdzają możliwość stosowania filtropochłaniacza dla wysokich stężeń wejściowych (1000 ppm/0,1 % obj. lub nawet 5000 ppm/0,5 % obj.) przez co najmniej 45 minut w przypadku cyjanowodoru lub powyżej 120 minut dla fosforowodoru lub formaldehydu oraz powyżej 180 minut dla sarinu i iperytu siarkowego. Inne, spotykane na rynku rozwiązania filtropochłaniaczy, często dla wymienionych wyżej substancji dostarczają ochrony dla stężeń wejściowych zaledwie w granicach 100-200 ppm. Dla dwóch substancji wykonano badania w kategorii SX, co oznacza sprawdzenie trwałości adsorpcji, realizowanej poprzez znormalizowaną procedurę desorpcji. Uzyskane wyniki świadczą o trwałości procesu adsorpcji na zastosowanym sorbencie węglowym.

W filtropochłaniaczu zastosowano wysoko skuteczny filtr klasy P3, który zgodnie z normą PN-EN 143, zapewnia maksymalną penetrację filtra poniżej 0,05 %. W badaniach zgodnie z wymaganiami skuteczność filtracji oceniana jest dla cząsteczek o średniej wielkości 400 nm. W Laboratorium Badawczym filtropochłaniacze zostały dodatkowo przebadane wobec cząsteczek najbardziej penetrujących, tj. o wielkości 200 nm. Uzyskano wyniki skuteczności filtracji na poziomie > 99,995 %, zatem o rząd wielkości lepsze niż wymagane. Uwzględniając możliwości badawcze Laboratorium potwierdzono również, że zatrzymuje on cząsteczki nawet o wielkości od 20 nm., co świadczy, że zastosowany filtr może skutecznie chronić również przed wszelkiego rodzaju patogenami. Dla tego samego rodzaju filtra przeprowadzono badania całkowitego przecieku wewnętrznego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym z udziałem cząstek o wymiarach od 2 do 270 nm. Całkowity przeciek wewnętrzny jest parametrem, który uwzględnia zarówno penetrację filtra jak i przeciek związany z nieszczelnościami i dopasowaniem maski do twarzy użytkownika. Uzyskane wyniki pokazują, że całkowity przeciek nanoaerozolu do wnętrza maski przeciwgazowej nie przekracza 0,01 %, co oznacza bardzo wysoką ochronę przed patogenami o małych rozmiarach i wysokiej zjadliwości.

Filtropochłaniacz uzyskał Certyfikat badania typu UE Nr UE/790/2022/1437 wydanie 1. Spełnia wymagania normy EN 14387:2021 oraz dodatkowo ochrony NBC.

Tabela 1. Zakres stosowania filtropochłaniacza FP-WIKA-CBRN

Rodzaj zanieczyszczeń

Typ i klasa

filtropochłaniacza

Dopuszczalne stężenie substancji
w powietrzu

Kolor

wyróżniający

rodzaj

zanieczyszczenia

Symbol

filtropochłaniacza

Maksymalna penetracja filtropochłaniacza

Organiczne pary i gazy których punkt wrzenia jest wyższy niż 65°C.

A2

5000 ml/m3

BRĄZOWY

FP-WIKA-CBRN Typu: EN 14387 A2B2E1K1SXP3D R

Nieorganiczne gazy i pary
z wyjątkiem tlenku węgla.

B2

5000 ml/m3

SZARY

Dwutlenek siarki i inne kwaśne pary i gazy.

E1

1000 ml/m3

ŻÓŁTY

Amoniak i pochodne organiczne amoniaku

K1

1000 ml/m3

ZIELONY

Chloropikryna

SX

5000 ml/m3

FIOLETOWY

Fosgen

Pyły, dymy, mgły

P3

0,05 %

BIAŁY

 

Tabela 2. Dodatkowe zastosowanie filtropochłaniacza FP-WIKA-CBRN

Substancja dodatkowa

Dopuszczalne stężenie substancji w powietrzu

Czas przebicia (min.)

Stężenie przebicia

ml/m3

mg/l

Cyjanowodór

5000

5,6

> 45

10 ml/m 3

Dwutlenek azotu

1000

2

> 65

5 ml/m 3

Formaldehyd

1000

-

> 120

1,5 mg/m3

Chlorocyjan 

5000

-

> 65

5 mg/m3

Fosforowodór

1000

-

> 120

0,2 mg/m3

Sarin

-

500 mg/m3

> 180

0,4 µg/m3

Iperyt

-

50 mg/m3

> 180

2 µg/m3

Zobacz także

 • zobacz więcej
  Maska MCP-02
 • zobacz więcej
  FILTROPOCHŁANIACZ FP 211/1-P3/W-R
 • zobacz więcej
  FILTROPOCHŁANIACZE SELEKTYWNE
 • zobacz więcej
  FILTR F 21/80-P3
 • zobacz więcej
  POCHŁANIACZ P 21/1-W
 • zobacz więcej
  Maska MCP-01