ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ W OBIEKCIE NR 57 PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZETU OCHORNNEGO MASKPOL S.A. W KONIECZKACH.

sygn. 9/TI/2022

Konieczki, 12 października 2022 r.

 

Przedmiotem niniejszego Zapytania jest wybór Wykonawcy - podmiotu, który samodzielnie lub przy udziale zespołu swoich specjalistów wykona na rzecz inwestora PSO MASKPOL S.A dokumentację projektowo-kosztorysową posadzki przemysłowej uwzględniającej przeznaczenie obiektu nr 57 jako hali magazynowej wysokiego składowania, ze wskazaniem lokalizacji ciągów komunikacyjnych i rozmieszczenia regałów. Dokumentacja projektowa będzie zawierać szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, izolacyjne, budowlane, technologiczne oraz instalacyjne. Wykonanie przedmiotu zamówienia wiąże się z przeprowadzeniem niezbędnych procedur tj.: wykonanie ekspertyzy geologicznej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót, jeśli takowe są wymagane. Wykonawca zapewni doradztwo techniczne, udział zespołu projektantów w konsultacjach i naradach, sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

 

 

 

 

powrót