Wezwanie wszystkich Akcjonariuszy Spółki

Zarząd PSO „MASKPOL” S.A. z siedzibą w Konieczkach (dalej: Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
 
Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki w Konieczkach w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-14.00.
 
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („BM PKO BP”)

 

Informacja dla Akcjonariusza o przetwarzaniu danych osobowych przez PSO „MASKPOL” S.A.