HELMEX

Projekt podjęty przez PSO MASKPOL S.A. w roku 2021 pt. „Hybrydowy hełm bojowy ograniczający ryzyko urazów głowy” akronim HELMEX.
Projekt rozwojowy objęty Umową nr POIR.01.01.01-00-1293/20 z dnia 18 maja 2021r. realizowaną w ramach POIR 2014-2020; Poddziałania 1.1.1; konkurs 6/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka.

Celem projektu jest opracowanie hybrydowego hełmu balistycznego – HELMEX ograniczającego ryzyko wystąpienia urazów głowy. Nowo opracowane rozwiązanie w zakresie środków ochrony osobistej przeznaczone do zadań specjalnych, przygotowane zostanie w oparciu o wirtualny model wykonany w programach ANSYS Mechanical Enterprise PrePost, ANSYS HPC Pack i LS-DYNA, przeznaczonych do modelowania zjawisk fizycznych oraz programu CATIA. Zakłada się opracowanie pełnej konstrukcji hełmu wraz z poszczególnymi jego składowymi, tj: czerepem, systemem amortyzującym oraz mocującym (uprząż, obejma brody, klamry), opaską krawędziową, systemami mocującymi umożliwiającymi zamontowanie dodatkowych elementów akcesoryjnych używanych podczas wykonywania obowiązków służbowych (tj. latarka, mikrofon, noktowizor lub kamera). Hybrydowy hełm balistyczny spełniać będzie parametry zawarte w normach PN-V-87001:2011, NIJ Standard 0106.01 oraz PN-EN 397+A1:2013-04, przy jednoczesnej redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia urazów głowy, poprzez zaprojektowanie konstrukcji hełmu tak, aby wartość parametru HIC (Head Injury Criterion), stanowiącego miarę prawdopodobieństwa urazu głowy wynikającą z uderzenia, osiągnąć na poziomie ≤800, przy założeniu, że masa powierzchniowa czerepu wynosić będzie ≤8,8 kg/m2.


Całkowita wartość projektu: 4 322 192,40 PLN;.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 660 202,93 PLN.

Okres realizacji projektu: 2021-2023.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe

  • Lider projektu: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A.
  • Partnerzy projektu: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
powrót