Zarząd PSO MASKPOL SA z siedzibą w Konieczkach (42-140 Panki) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony(HT/05/2023), na sprzedaż składników aktywów trwałych stanowiących własność PSO MASKPOL SA

Zarząd PSO MASKPOL SA z siedzibą w Konieczkach (42-140 Panki) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony(HT/05/2023), na sprzedaż składników aktywów trwałych stanowiących własność PSO MASKPOL SA:

 1. Samochód osobowy Skoda Kodiaq, VIN: TMBLK7NS6J8032352,

nr rejestracyjny: SKL44086, rok produkcji: 2017, pojemność silnika: 1968 cm3, ON,przebieg: 241400 km, nr inwentarzowy 7/385, cena wywoławcza: 81500,00 PLN brutto.

 

 • Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych:

siedziba PSO „MASKPOL” S.A. od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu
z osobą uprawnioną do kontaktów.

 • Termin składania ofert: do dnia 21.08.2023 r., godz.: 10:00
 • Przetarg przeprowadzony zostanie w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert)
 • Miejsce składania ofert:

W siedzibie spółki, tj. w miejscowości Konieczki (42-140 Panki) w Kancelarii Ogólnej Spółki lub na adres korespondencyjny: PSO „MASKPOL” S.A. Konieczki, 42-140 Panki.

 • Zaklejona koperta z ofertą musi być oznakowana w następujący sposób:

PSO „MASKPOL” S.A. z siedzibą w Konieczkach

Oferta na sprzedaż składników aktywów trwałych:………(nazwa składnika aktywów trwałych)

Nr postępowania: ………….

Nie otwierać przed terminem: ………. Godzina:………

 • Miejsce i termin otwarcie ofert:

W siedzibie spółki, tj. w miejscowości Konieczki (42-140 Panki)
w dniu: 22.08.2023, godzina 10.00

 • Wadium:
  w wysokości 5% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu należy wpłacić na rachunek bankowy PSO „MASKPOL” S.A. - ING Bank Śląski o numerze
  68 1050 1142 1000 0005 0162 4589 z dopiskiem „WADIUM (nazwa składnika aktywa trwałego)” najpóźniej w dniu złożenia ofert w przetargu pisemnym. Za datę wpłaty wadium uznaję się dzień wpływu środków pieniężnych na numer rachunku bankowego
  PSO „MASKPOL” S.A. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty kupna na rachunek bankowy wskazany przez oferenta, a oferentowi, którego oferta kupna została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz PSO „MASKPOL” S.A jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 • Organizator może odwołać ogłoszony przetarg, wycofać niektóre z przedmiotów przetargu, unieważnić postępowanie lub zamknąć postępowanie informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny. Jednocześnie zwracając wpłacone wadium bez jakichkolwiek innych kosztów.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i ewentualne wady fizyczne
  i w tym zakresie rękojmia za wady oraz gwarancja zostają wyłączone.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A. z siedzibą w Konieczkach (42-140 Konieczki),
 • W przypadku wyboru oferty, oferent zobowiązuje się do uiszczenia kwoty zakupu pomniejszonej o wadium we wskazanym terminie oraz na rachunek bankowy na podstawie faktury.
 • Otwarcie ofert nastąpi bez udziału podmiotów trzecich, w tym Oferentów i/ lub przedstawicieli Oferentów.
 • Uprawniony do kontaktów: Mariusz Żurawski, tel. 698-638-093, e-mail: mariusz.zurawski@maskpol.com.pl

 

Szczegółowe informacje (w tym dokumenty oraz zasady przetwarzania danych osobowych) dotyczące postępowania dostępne są dla osób zainteresowanych u Pana Mariusza Żurawskiego pod nr telefonu: 698-638-093 lub za pośrednictwem adresu e-mail: mariusz.zurawski@maskpol.com.pl.

powrót