ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ

sygn. 7/TI/2022

Konieczki, 8 sierpień 2022 r.

 

Przedmiotem niniejszego Zapytania (zwanego dalej: Postępowaniem), jest wybór Wykonawcy - podmiotu, który samodzielnie lub przy udziale zespołu swoich specjalistów wykona na rzecz PSO MASKPOL (zwanego dalej Inwestorem) dokumentacji projektowo kosztorysowej posadzki przemysłowej uwzględniającej przeznaczenie obiektu nr 57 jako hali magazynowej wysokiego składowania, ze wskazaniem lokalizacji ciągów komunikacyjnych i rozmieszczenia regałów. Dokumentacja projektowa będzie zawierać szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, izolacyjne, budowlane, technologiczne oraz instalacyjne. Wykonanie przedmiotu zamówienia wiąże się z przeprowadzeniem niezbędnych procedur tj.: wykonanie ekspertyzy geologicznej, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót, jeśli takowe są wymagane. Wykonawca zapewni doradztwo techniczne, udział zespołu projektantów w konsultacjach i naradach, sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót