ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

sygn. 6/TI/2022

Konieczki, 25 lipiec 2022 r.

 

Przedmiotem niniejszego postępowania (zwanego dalej: Postępowaniem), jest wybór Wykonawcy - podmiotu, który samodzielnie lub przy udziale zespołu swoich specjalistów wykona na rzecz PSO MASKPOL (zwanego dalej Inwestorem) dokumentacji projektowej budynku produkcyjno–magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym na potrzeby szwalni z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyska prawomocne pozwolenie na budowę dla wyżej wymienionego zadania. Wykonawca zapewni doradztwo techniczne, udział zespołu projektantów w konsultacjach i naradach, sprawowanie nadzoru autorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót