OGŁOSZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


na wykonanie
Wariantowej koncepcji modernizacji ciepłowni zakładowej i sieci ciepłowniczych na terenie zakładu w Konieczkach, projektowanie, wykonanie kosztorysu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji
 
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A. z siedzibą w Konieczkach, 42-140 Panki, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049087, NIP 574-100-20-58, REGON 150060052, kapitał zakładowy 3.618.510,00 zł wpłacony w całości, nr rejestrowy BDO: 000009481, będące „dużym przedsiębiorcą”
w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  na wykonanie Wariantowej koncepcji modernizacji ciepłowni zakładowej i sieci ciepłowniczych na terenie zakładu w Konieczkach, projektowanie, wykonanie kosztorysu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji z terminem składania ofert do dnia 26 lutego 2021 roku w siedzibie Spółki, tj. w miejscowości Konieczki (42-140 Panki) w Sekretariacie Spółki lub na adres korespondencyjny: PSO „MASKPOL” S.A. Konieczki 42-140 Panki.
 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych procedur Spółki i nie podlega pod ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.)
 
Szczegółowe informacje (w tym dokumenty) dotyczące postępowania dostępne są pod numerami telefonu:
  • 882 020 435 Konrad Zieliński lub za pośrednictwem adresu e-mail: konrad.zielinski@maskpol.com.pl
 
  • 728 607 234 Anna Polis- Olejniczak lub za pośrednictwem adresu e-mail: anna.olejniczak@maskpol.com.pl
 
 

powrót