Dematerializacja w pytaniach i odpowiedziach

CO TO JEST DEMATERIALIZACJA?

Dematerializacja jest to zastąpienie papierowej formy akcji (odcinka zbiorowego) zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy. 


CO TO JEST REJESTR AKCJONARIUSZY?

Rejestr akcjonariuszy jest to rejestr, który od 1 marca 2021 roku będzie prowadzony w postaci elektronicznej przez podmiot zewnętrzny- PKO BP Biuro Maklerskie. Do rejestru akcjonariuszy zostaną wpisani tylko ci Akcjonariusze, którzy  złożą w siedzibie Spółki odcinek zbiorowy akcji celem ujęcia go w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.


JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA ZMIAN?

Podstawą prawną zmian jest Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 z późn.zm.).


CO TO OZNACZA DLA AKCJONARIUSZA?

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu odcinki zbiorowe będą jedynie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez Akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.


CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZOSTAĆ WPISANYM DO REJESTRU AKCJONARIUSZY?

Należy jak najszybciej zgłosić się do Spółki z posiadanym odcinkiem zbiorowym. Dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) są przyjmowane przez upoważnionych pracowników Spółki. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną dokumenty akcji można złożyć w Spółce tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem kom. 728 507 933. Złożenie odcinka zbiorowego odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.


JAKIE DANE POBIERANE SĄ PRZEZ SPÓŁKĘ?

Podczas składania odcinka zbiorowego Akcjonariusz zostanie poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, nr PESEL, daty oraz kraju urodzenia, serii i numeru dokumentu tożsamości wraz z krajem wydania, adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego, kraju obywatelstwa oraz kraju rezydencji, a także adresu e-mail oraz nr telefonu komórkowego.


CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU ZNISZCZENIA/ZAGUBIENIA ODCINKA ZBIOROWEGO?

Fakt zniszczenia lub zagubienia odcinka zbiorowego akcji należy zgłosić Spółce poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. Pod nr tel. 34 310 93 00 Akcjonariusz uzyska niezbędne informacje dotyczące trybu postępowania.


W JAKI SPOSÓB AKCJONARIUSZE BĘDĄ MOGLI KORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAW UDZIAŁOWYCH PO DNIU 1 MARCA 2021 ROKU?

Akcjonariusze, którzy złożą odcinek zbiorowy i tym samym zostaną wpisani do rejestru akcjonariuszy, zachowają wszystkie dotychczas przysługujące im prawa. Akcjonariusze, którzy podczas składania odcinka wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną oraz podali numer telefonu komórkowego, uzyskają dostęp do elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast Akcjonariusze, którzy nie wyrazili zgody na komunikację elektroniczną, będą mieć dostęp do rejestru akcjonariuszy w Punktach Obsługi Klienta prowadzonych przez
PKO BP Biuro Maklerskie.


W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI, PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W DNIACH ROBOCZYCH W GODZ. 14.00- 15.00 POD NUMEREM TELEFONU 34 310 93 00.