Akcjonariat oraz dematerializacja po dniu 01.03.2021 r.

Przekazanie odcinków zbiorowych akcji po dniu 01 marca 2021 r.

 

Dematerializacja akcji – podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798).

 

Podmiot prowadzący elektroniczny rejestr akcjonariuszy

Od dnia 01 marca 2021 r. rejestr akcjonariuszy PSO „MASKPOL” S.A. prowadzony jest przez podmiot zewnętrzny – PKO Biuro Maklerskie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.


Kto jest Akcjonariuszem?

Akcjonariuszem wobec Spółki jest tylko osoba, która została ujęta w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez PKO Biuro Maklerskie.

 

Odcinki niezłożone do dnia 01 marca 2021r.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami z dniem 01 marca 2021 r. swoją moc obowiązywania utraciły dokumenty akcji wydane przez spółkę. Oznacza to, że odcinki zbiorowe akcji, które nie zostały złożone do dnia 01 marca 2021r. nie są dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

Przyjmowanie odcinków zbiorowych akcji po dniu 01 marca 2021r.

Osoby, które do dnia 01 marca 2021r. nie złożyły dokumentów akcji proszone są o ich składanie w siedzibie PSO „MASKPOL” S.A. w dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 34 310 93 00. Do złożenia odcinka akcji oraz ujęcia go w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy niezbędne jest okazanie się aktualnym dowodem osobistym, a w przypadku składania dokumentu akcji przez osobę upoważnioną, również podpisanym przez właściciela akcji upoważnieniem (wzór upoważnienia znajduje się poniżej ).

 

Przyjmowanie odcinków zbiorowych akcji od spadkobierców

PSO „MASKPOL” S.A. przyjmuje również dokumenty akcji od spadkobierców na podstawie prawomocnego postanowienia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku bądź Aktu Poświadczenia Dziedziczenia.

W sytuacji, kiedy spadkobiercami jest kilka osób, rekomendowane jest sporządzenie umowy działu spadku (wzór umowy został zamieszczony na poniżej ) dzielącej pakiet akcji pomiędzy spadkobierców. Po zawarciu wyżej wymienionej umowy, można dokonać zdania dokumentu akcji w PSO „MASKPOL” S.A oraz wpisania spadkobierców do elektronicznego rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez PKO Biuro Maklerskie.

 

Zbycie odcinków zbiorowych akcji przez Akcjonariuszy

Akcjonariusze, którzy zamierzają zbyć akcje, zgodnie ze Statutem, zobowiązani są do złożenia w siedzibie PSO „MASKPOL” S.A. podania do Zarządu PSO „MASKPOL” S.A. z prośbą o wyrażenie zgody na zbycie akcji (wzór podania został zamieszczony poniżej ). Dodatkowo niezbędne jest zapoznanie się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych (RODO) także znajdującą się poniżej , podpisanie i dołączenie do podania o wyrażenie zgody na zbycie akcji.


Po otrzymaniu zgody na zbycie akcji, Akcjonariusz i Nabywca powinni udać się do Punktu Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO w celu zawarcia umowy oraz dokonania stosownej zmiany w rejestrze akcjonariuszy. Poniżej dostępny jest wzór umowy darowizny. 


Informujemy, że najbliższy Punkt Obsługi Klienta PKO Banku Polskiego obsługujący akcjonariuszy, którzy zostali wpisani do elektronicznego rejestru znajduje się w Częstochowie 42-200 przy al. Najświętszej Maryi Panny 19, tel. (34) 378 11 40.

 

 

- Upoważnienie

- Umowa o częściowy dział spadku

- Podanie

- Informacja RODO dla Akcjonariusza

- Umowa Darowizny