ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I WYMIANĄ SIECI CIEPŁOWNICZYCH NA TERENIE ZAKŁADU PSO MASKPOL S.A. W KONIECZKACH

sygn. 4/TI/2022

Konieczki, 16 maja 2022 r.

I.  Oznaczenie Zamawiającego

 

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. (zwane dalej: Zamawiającym)

adres: Konieczki, 42-140 Panki

dane rejestrowe: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000049087; kapitał zakładowy w wysokości: 3.618.510,- złotych,  

NIP: 574-100-20-58, REGON 150060052,

tel.: (+48) 34 310 93 00 ,

fax: (+48) 34 317 98 31,

strona internetowa: www.maskpol.com.pl  

e-mail: cieplownia@maskpol.com.pl 

 

II. Opis przedmiotu postępowania

 

1. Przedmiotem niniejszego postępowania (zwanego dalej: Postępowaniem), jest wybór Wykonawcy - podmiotu instytucjonalnego, który przy pomocy zespołu swoich specjalistów będzie świadczył dla Zamawiającego usługi inżyniera kontraktu (doradztwa technicznego) zarówno w toku procedury przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania na wybór podmiotu (Generalnego Wykonawcy), który zrealizuje prace polegające na budowie kotłowni gazowo-olejowej (dwa kotły o mocy po ok. 2.300 kW każdy) wraz z wyposażeniem oraz wraz z wymianą sieci ciepłowniczych (o łącznej długości trasy przesyłu ok. 1.150 m) na terenie PSO MASKPOL S.A., jak również w toku prac budowlanych wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę w ramach ww. inwestycji.

 Do zadań Wykonawcy należeć będzie, w szczególności:

a) przed przystąpieniem do prac zasadniczych – szczegółowe zapoznanie się
z projektem budowlanym, projektem zagospodarowania terenu, projektem technicznym, projektami wykonawczymi i innymi dokumentami źródłowymi opracowanymi przez Zamawiającego dla potrzeb realizacji inwestycji, jak również
z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 2 grudnia 2021 r.
i zgłoszenie do ww. dokumentów ewentualnych uwag lub zastrzeżeń,

b) w toku prac zasadniczych:

- doradztwo techniczne w toku postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy,
w tym w zakresie: określenia parametrów oceny ofert, wsparcia technicznego przy redagowaniu dokumentów postępowania (w tym projekt umowy
z Generalnym Wykonawcą), redagowania odpowiedzi na pytania techniczne potencjalnych oferentów, dokonania oceny technicznej złożonych ofert, wsparcia technicznego w toku ewentualnych negocjacji z oferentami,

- obsługa techniczna Zamawiającego w trakcie realizowanych przez Generalnego Wykonawcę prac budowlanych, w tym: nadzór techniczny nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez Generalnego Wykonawcę i jakością ich realizacji (świadczenie usług nadzoru inwestorskiego), udział w odbiorach prac i rozruchu inwestycji (w tym: weryfikacja poprawności wykonania przez Generalnego Wykonawcę prac zgodnie z projektem technicznym, projektami wykonawczymi i pozostałymi dokumentami budowy), nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez Generalnego Wykonawcę.  

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, określa umowa, której projekt istotnych postanowień stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia oraz treść oferty Wykonawcy
(z zastrzeżeniem możliwych negocjacji, o których mowa w rozdziale XI Zaproszenia),
z uwzględnieniem zatwierdzonych dokumentów technicznych, zawartych zbiorczo
w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.

3. Załącznik nr 1, obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, branżowe projekty wykonawcze i inne dokumenty źródłowe, jak również decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji oraz Załącznik nr 2 (projekt umowy) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i zostaną udostępnione potencjalnym oferentom po podpisaniu przez nich Umowy o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

powrót